C C C C A+ A A- X

ОПАК

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ № С08-15-7-C от 24.11.2008 г.

Приоритет на ос –  I. Добро управление       
Подприоритет –  1.5. Прозрачна и ефективна съдебна система       
Бюджетна линия –  BG051PO002/08/1.5-01
Наименование на бенефициента –  Софийски окръжен съд       
Седалище на бенефициента –  гр. София 1040, ул. Витоша № 2       
Наименование на проекта –  За прозрачно, ефективно, компетентно управление на Софийски окръжен съд (СОС)       
Място на изпълнение –  Република България, Югоизточен район на планиране, Код NUTS: София - столица (BG211), Област София, Столична община       
Обща стойност на проекта –  817 510.80 лв.
Размер на предоставената финансова помощ –  817 510.80 лв.(100%)       
Период за изпълнение –  12 месеца
Партньор(и) –  Н/П

Цели на проекта:

Обща цел: Подобряване качеството на работата, публичността на дейността и ефективността на Софийския окръжен съд и прилежащите му районни съдилища. 

Специфични цели:

 1. Усъвършенстване на организацията и вътрешния контрол на работните процеси в Софийския окръжен съд и прилежащите му райони съдилища
 2. Изучаване и прилагане на добри практики за прозрачност и отчетност на дейността на съдилищата, прилагани в страните членки на ЕС.
 3. Въвеждане на нови технологични решения за изграждане на съвременни механизми за комуникация и ефективен информационен обмен.
 4. Подобряване на инструментариума и технологията на управление и координация между отделните звена на СОС и прилежащите му районни съдилища, както и между СОС и други съдебни  органи.
 5. Подобряване на административното и електронно  обслужване на граждани и служители в съдебната система и оптимизиране на дейността на администрацията.
 6. Усъвършенстване на знанията на магистрати и административните служители на СОС и прилежащите му районни съдилища за използване на централизираната информационна система на СОС.

      
Целева(и) група(и) 

 1. администрацията на Софийския окръжен съд и на прилежащите му съдилища,
 2. съдебни служители в обща администрация,
 3. съдебни служители в специализирана администрация,
 4. съдии в Софийския окръжен съд,
 5. съдии в прилежащите (районни) съдилища.      

Очаквани резултати:

 1. Подобрена организация на работата и вътрешен контрол в СОС и прилежащите му райони съдилища
 2. Подобрено качество на административното обслужване- разширен спектър на електронните услуги, предоставяни на гражданите, на други съдебни и държавни органи.
 3. Разширено и модернизирано  централизирано уеб-базирано портално приложение на СОС
 4. Разработени и въведени вътрешни правила и процедури за прилагане на единни стандарти за прозрачност , отчетност и контрол на дейността на двената на СОС и съдилищата в съдебния му район.
 5. Подобрена и осъвременена технология за управление, координация и информация между СОС и останалите 9 районни съдилища.
 6. Подобрени знания и компетенции на съдиите и администрацията за работа с информационната система.
 7. Улеснен и бърз обмен на информация между съдиите от СОС и районните съдилища между СОС и гражданите.

      
Основни дейности

 1. Изучаване и анализ на съществуващата практика за обмен на информация и комуникация в рамките на СОС и СОС и районите съдилища.
 2. Проучване на опита и на добри практики, прилагани в страните членки на ЕС за прозрачност и отчетност на дейността на съдилищата
 3. Разработване и внедряване на централизирано уеб-базирано портално приложение на СОС
 4. Разработване и въвеждане на правила и процедури за единни стандарти за прозрачност,отчетност и контрол, в СОС и съдилищата в съдебния му район.
 5. Провеждане на специализирани обучения на административните служители и съдиите в СОС и прилежащите му звена, за работа с информационната система.
 6. Организиране на национален семинар за подобряване на сътрудничеството и комуникацията между СОС и прилежащите му районни съдилища, както и между СОС и други съдебни и държавни структури.
 7. Визуализация, популяризиране на Проекта.
 8. Управление, мониторинг,отчитане и одит на Проекта.  

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация