C C C C A+ A A- X

За прозрачно, ефективно, компетентно управление

     По дейност 1 за изучаване и анализ на съществуващата практика за обмен на информация и комуникация в рамките на СОС и СОС и районните съдилища се формира работната група със заповед на Председателя на СОС №295 от 08.12.2008г..
          С протокол от 24.04.2009г. работната група прие окончателния вариант на анализа и предаде на ръководителя на проекта изготвения от експертите доклад.
          С писмо от 16.07.2009г. екипът на проекта бе уведомен за верифицирането на направените разходи по искане за плащане №3/01.06.2009г.
          Приложен файл: doklad-RG1.pdf

          По дейност 2 за проучване на опита и на добри практики, прилагани в страните членки на ЕС за прозрачност и отчетност на дейността на съдилищата се формира работната група със заповед на Председателя на СОС №295 от 08.12.2008г.
          С протокол от 26.03.2009г. работната група прие окончателния вариант на анализа и предаде на ръководителя на проекта изготвения от експертите доклад.
          С писмо от 16.07.2009г. екипът на проекта бе уведомен за верифицирането на направените разходи по искане за плащане №3/01.06.2009г.
          Приложен файл: doklad-RG2.pdf


          По дейност 3 за разработване на централизирано уеб-базирано портално приложение на СОС.
          На 20.02.2009г. приключи срока за набиране на оферти. В срока постъпиха две оферти от „СИМЕНС” ЕООД и от консорциум „ЛИРЕКС БГ” ООД и „ИНДЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД.
          На 23.02.2009г. със заповед №38 на Председателя на СОС се назначи комисия за оценка и класиране на подадените оферти.
          На 25.02.2009г. в присъствието всички членове на комисията и представители на кандидатите се отвориха представените оферти.
          На 09.03.2009г. комисията избра за изпълнител по обществената поръчка „СИМЕНС” ЕООД. В срока за подаване на възражения такива не постъпиха.
          На 06.04.2009г. се подписа договор с избрания изпълнител „СИМЕНС” ЕООД комисията избра за изпълнител по обществената поръчка „СИМЕНС” ЕООД. На 17.04.2009г. се проведе работна среща с представители на „СИМЕНС” ЕООД и членовете на ръководния екип по обсъждане на изпълнение на възложената задача.
          На 07.05.2009г. се изпълнителят „СИМЕНС” ЕООД представи „Доклад за спецификацията на изискванията”, съгласно чл.3.1.1 от Договора с изпълнителя, с което приключи Етап І от договора Подготовка на детайлна спецификация на софтуерните изисквания.
          На 24.06.2009г. се изпълнителят „СИМЕНС” ЕООД достави договореното хардуерно оборудване, съгласно т.2.3.1.4 от Договора с изпълнителя, като в момента тече фазата на проектиране и разработване на софтуера.
          На 28.07.2009г. се изпълнителят „СИМЕНС” ЕООД достави проект на специализирания софтуер, отговарящ на детайлна спецификация на софтуерните изисквания в развойна среда, като извърши заедно с определени представители на СОС на тестове за приемане на функционалността на софтуера. По този начин се завърши етап ІІ от договора- проектиране е разработване на специализирания софтуер.
          На 29.09.2009г. изпълнителят „СИМЕНС” ЕООД инсталира специализирания софтуер на сървърите на Софийския окръжен съд и на сървърите на Районните съдилища от окръга, като се проведе обучение на системните администратор, с което бе приключен етап  Етап ІІІ – Въвеждане в експлоатация, съгласно договора.
          През периода 19.октомври -29.октомври 2009г. в Хотел Родина се проведе обучение на съдебните служители и съдии. Обучението се проведе от 3-ма лектори в две зали, като обхвана 120 съдебни служители и 40 съдии от районните съдилища и окръжния съд. Тема на обучението беше “Организационно поведение и умения за работа с информационна система с централизирано уеб-базирано портално приложение.” С проведеното обучение приключи етап ІV от договора с изпълнителя, за което бе съставен съответния протокол.
          Програми файлове: Programa-seminar19-27.pdf
                                                  Programa-seminar28-29.pdf

          По дейност 4 за разработване и въвеждане на правила и процедури за единни стандарти за прозрачност, отчетност и контрол, в СОС и съдилищата в съдебния му район със заповед на Председателя на СОС се формира работна група.
          С протокол от 08.04.2009г. работната група прие окончателния вариант на анализа и предаде на ръководителя на проекта изготвения от експертите доклад.
          Приложен файл: Doklad-pravila i proceduri-09.pdf

          По дейност 5 Провеждане на специализирани обучения на административните служители и съдиите в СОС и прилежащите му звена, за работа с информационна система.
          За подобряване на капацитета на администрацията на СОС и прилежащите районни съдилища ще се проведе обучение за административни служители и за съдии от 19 до 27-ти октомври в Хотел Родина.
          За административните служители обучението ще бъде два дена. Предвижда се да се обучат 120 съдебни служителите от общата и специализираната администрация на СОС и на районите съдилища.
          Ще се проведат три 2-дневни семинари за административни служители в съдилищата. Модули на семинарите са :
                    • Комуникационни умения,
                    • Организационно поведение,
                    • работа с информационна система и централизирано уеб-базирано портално приложение
                    •  вътрешни правила, стандарти и процедури за управление, мониторинг, контрол на съдебния процес и за обмен на информация между СОС и районните съдилища и между СОС и други съдебни и държавни органи.
          За магистратите обучението ще се проведе на един двудневен семинар в Хотел Родина на 28 и 29. октомври 2009г. Обучението ще бъде фокусирано върху създаване на умения и компетентност за работа с информационната система и вътрешните, правила и стандарти за движение на делата и информационния обмен.
          Обучението ще се провежда по специализирана учебна програма и ще се ползва Наръчник за ползване на информационната система.
          Ще бъдат разработени обучителни материали за всеки модул и въпросник за оценяване на качеството на обучението.
          Програми са обучението: Programa-seminar19-27.pdf
                                                            Programa-seminar28-29.pdf

          По дейност 6 Организиране на национален семинар за подобряване на сътрудничеството и комуникацията между СОС и прилежащите му районни съдилища, както и между СОС и други съдебни и държавни структури.
В рамките на националния семинар ще бъдат представени следните теми за дискусия :
                     Добри практики на прозрачност и отчетност на дейността на съда в страните-членки на ЕС.
                     Представяне на централизираното уеб-базирано портално приложение на СОС
                     Използване на информационната система и достъп до информационните канали, продукти и възможности на електронното правосъдие;
На семинара ще бъдат представени постигнатите резултати от проекта – осъвременена организационно-управленска структура, параметрите и възможностите на разработеното и въведеното централизираното уеб-базирано портално приложение на СОС .
          Семинарът ще бъде предназначен за всички целеви групи и ще вземат участие около 200 съдебни служители и съдии от СОС и други съдилища и държавни институции.
          Семинарът и заключителна конференция ще се проведе на 20.11.2009г. в Хотел Анел гр.София 1303 бул.“Тодор Александров” №14.

          По дейност 7 Визуализация, популяризиране на Проекта.
          Визуализацията на проекта се извършва чрез предоставяне на информация за развитието на проекта на интернет страницата на съда. За обявената обществена поръчка, освен това са направени и обявления в ДВ и           Официалния вестник на ЕС.
          Изготви се информационната брошура, като се предостави на изпълнителя за отпечатване и за раздаване на обучението и заключителна конференция. Изпълнителят „СИМЕНС” ЕООД  осигури и наръчника за обучение.

          По дейност 8 Управление, мониторинг, отчитане и одит на Проекта.
          Проектът се ръководи от екип с Ръководител Ради Йорданов, Никола Борисов ИТ експерт, Валя Хранова-счетоводител, Никола Велчов-технически секретар и Надка Събкова-координатор. Проектът е под мониторинга на управляващия орган Дирекция Оперативна програма “Административен капацитет” Министерство на финансите.
          Понастоящем специалисти на външния одитор „КПМГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД извършват междинен одит на целия проект, включително и обществената поръчка.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация